Middle 12313965 1687494244818676 5702843194259027945 n

Lửa trại & múa hát Chăm

** Lửa trại: 
  •   500,000VNĐ/ lửa trại nhỏ
  •   1,000,000VNĐ/ lửa trại lớn

** Múa hát Chăm:

  •   2,000,000VNĐ/ hát Chăm 4 bài
  • 3,000,000VNĐ/ múa Chăm đơn-đôi
  • 5,000,000VNĐ/vũ đoàn múa hát

** Karaoke :

  • 2,000,000VNĐ/ gói  (Karaoke  Gala dinner)
  • 500,000VNĐ/ gói nhỏ   (Family, 2 hours)