Middle xt200003

Lửa trại & múa hát Chăm

** Lửa trại: 
  • 2,500,000VNĐ/ lửa trại dành cho nhóm từ 10-20 khách. Bao gồm các tiết mục hát múa, trò chơi và nước uống.

** Múa hát Chăm:

  •   2,000,000VNĐ/ hát Chăm 4 bài
  • 3,000,000VNĐ/ múa Chăm đơn-đôi
  • 5,000,000VNĐ/vũ đoàn múa hát

** Karaoke :

  • 2,000,000VNĐ/ gói  (Karaoke  Gala dinner)
  • 500,000VNĐ/ gói nhỏ   (Family, 2 hours)